17 júla, 2023

minút čítania

Rady a tipy

Všeobecné

Pomoc štátu v rámci hypoték:

Pomoc štátu v rámci hypoték

1. Daňový bonus na zaplatené úroky (pre mladých):

 1. pôvodné podmienky platné do 31.12 :
 1. Daňový bonus pre klienta/dlžníka 400 € – max. vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období max. do výšky 400 € za rok
 2. Hranica príjmu klienta/dlžníka 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca – priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR
 3. Max. výška sumy, z ktorej sa vyrátava daňový bonus je 50 000 €
 4. Účel úveru na bývanie – nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti, prestavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia nehnuteľnosti a vysporiadanie majetkových pomerov alebo kombinácia týchto účelov
 5. Vek klienta/dlžníka: 18 až 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie
 1. nové podmienky platné od 1.1.2024:
 1. Daňový bonus pre klienta/dlžníka sa zvyšuje zo 400 € na 1 200 € za rok – max. vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období max. do výšky 1 200 € za rok, 
 2. Hranica príjmu klienta/dlžníka sa zvyšuje z 1,3 násobku na 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca – priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca (2 086,40 €) v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR, 
 3. Max. výška sumy, z ktorej sa vyrátava daňový bonus nie je určená. Úroky budú vyčíslené z celej výšky úveru, 

2. Mimoriadny daňový bonus z dôvodu nárastu úroku na úvere na bývanie:

 1. 75 % zo zvýšenia mesačnej zaplatenej splátky, najviac 150 € za mesiac, max. do výšky 1 800 € za rok, ➢ znižuje sa daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie. Zákonné podmienky pre nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.
 2. Vek klienta – bez ohľadu na vek klienta/dlžníka na úvere,
 3. Max. limit úveru – bez obmedzenia výšky limitu úveru,
 4. Hranica príjmu klienta/dlžníka – priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za zdaňovacie obdobie 2022, najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca (2 086,40 €) v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2022. V prípade viacerých spoludlžníkov ide o súčin ich počtu a 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy,
 5. Účel úveru na bývanie: nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti, prestavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia nehnuteľnosti a vysporiadanie majetkových pomerov alebo kombinácia týchto účelov.
 6. Nárok na daňový bonus sa nevzťahuje na úvery s hlavným účelom Splatenie úveru (refinancovanie) a NSU (neúčelový úver na bývanie),
 7. Klient/dlžník si Daňový bonus uplatňuje u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania alebo v Daňovom priznaní.

3. Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie od 1.1.2024:

 1. Výška príspevku 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 € mesačne.
 2. Úvery na bývanie uzatvorené (podpísané) do 31.12.2023,
 3. Účel úveru na bývanie: nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti, prestavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia nehnuteľnosti a vysporiadanie majetkových pomerov alebo kombinácia týchto účelov.
 4. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je fyzická osoba, ktorá: a) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, b) je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie, c) má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred
  1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou,
 5. Hranica príjmu oprávnenej osoby – priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za zdaňovacie obdobie 2022, najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca (2 086,40 €) v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2022. V prípade viacerých spoludlžníkov ide o súčin ich počtu a 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy,
 6. Príspevok si môže oprávnená osoba uplatniť len na 1 zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť, určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu: oprávnenej osoby, oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami, alebo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby,
 7. Nárok na príspevok vzniká najskôr za kalendárny mesiac, v ktorom sa tento nárok uplatnil. (Nárok na príspevok nevzniká, ak sa mesačná splátka úveru na bývanie zvýšila z iného dôvodu ako je zmena úrokovej sadzby).
 8. O príspevok klient/dlžník/oprávnená osoba požiada príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, na tlačive Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, žiadosť dostupná na: www.upsvr.gov.sk,

Oto Tillisch Obchodný riaditeľ / CSO
Email: tillisch@cassareal.sk